SAVE -hanke päättyi 27.2.2023

Lyhyesti SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta -hankkeesta

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on ensiarvoisen tärkeää. Kansanterveyden terminä seulonta tarkoittaa toimenpiteitä, joiden tarkoitus on löytää väestöstä tiettyjä tauteja, niiden esiasteita tai tautien aiheuttajia. Seulonta on osa ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla ammattilaiset pyrkivät tunnistamaan ja erottamaan väkivaltaa kokevat henkilöt niistä, jotka eivät koe väkivaltaa. Tällä työalueella seulonnasta useimmiten käytetään termiä ”systemaattinen kysyminen”. Lähisuhdeväkivallan systemaattisen kysymisen tarkoitus on epäilyksen herääminen jatkotutkimuksia varten.

Kansanterveydessä seulottavat taudit ja seulonnan menetelmät perustuvat määriteltyihin tieteellisiin kriteereihin. Keskeinen kriteeri on, että seulonnalla voidaan todistetusti parantaa väestön terveyttä. Systemaattinen kysyminen lähisuhdeväkivallasta perustuu osittain samoihin kriteereihin. Kuitenkaan tällä hetkellä jatkohoidon seurantatulosten puutteen vuoksi ei voida tieteellisesti osoittaa, että systemaattinen kysyminen parantaa väkivaltaa kokeneiden terveyttä ja elämänlaatua.

Lähisuhdeväkivaltaa pidetään merkittävänä kansanterveysongelmana, mutta sen seulonta ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan alueella on vielä vähäistä. Siksi SAVE-hankkeeseen osallistuvat maat pilotoivat seulonnan/systemaattisen kysymisen käyttöä eri tavoin saadakseen kokemusta seulontatyökalujen käytöstä ja niiden hyödyllisyydestä erilaisissa vanhuksille suunnatuissa palveluissa.

SAVE -hankkeen päätöstilaisuudet

pidettiin kolmessa oppilaitoksessa: Stadin ammattiopistossa Helsingissä sekä ammattikorkeakouluissa Porissa ja Vantaassa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 104 opiskelijaa, opettajaa ja kouluttajaa. Lisäksi oli lyhyt keskustelutilaisuus Nummelassa ViaDia Senioritalossa, johon kerääntyi noin 40 paikallista ikääntynyttä.

Tilaisuuksissa esiteltiin SAVE -hankkeen tuloksia ja tuotoksia: ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen välineitä ja niiden käyttämistä, koulutuskäsikirjaa ja verkkokurssia. Ikääntyneiden palveluissa työskentelevät ammattilaiset olivat kiinnostuneita muiden ammattilaisten kokemuksista lähisuhdeväkivallasta kysymisestä ja miten ikääntyneet kokevat kysymisen.

Kaikki hankkeen materiaalit ovat edelleen ladattavissa nettisivuillamme, kuten myös ilmainen verkkokurssi. Verkkokurssille voi vielä ilmoittautua. Sen voi suorittaa omaan tahtiin suomeksi, englanniksi, italiaksi, portugaliksi, puolaksi ja kreikaksi osoitteissa:

https://www.projectsave.eu/training/

Results – Save project (projectsave.eu)

SAVE -hankkeen koulutusmateriaali saatavilla

SAVE -hankkeessa on valmistunut koulutuskäsikirja ja ilmainen nettikurssi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Käsikirjan ja nettikurssin osiot 1 ja 4 sisältävät perustietoa ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan esiintyvyydestä, sen muodoista, terveysvaikutuksista ikääntyneille ja ikääntyneiden tukemisesta. Lisäksi ne sisältävät ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan merkkien ja oireiden arviointia suhteessa ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien ja -lääkitysten vaikutuksiin.

Osiot 2 ja 3 käsittelevät erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulontaa/systemaattista kysymistä. Ne sisältävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL ja Sosiaali- ja terveysministeriön STM suositukset ja ohjeistukset ja miksi seulonta/systemaattinen kysyminen ikääntyneiltä voi olla monimutkaista ja millaisia oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä siihen liittyy.

Koulutuskäsikirjan materiaali on ladattavissa englanniksi, suomeksi, puolaksi, italiaksi, kreikaksi ja portugaliksi:

https://www.projectsave.eu/screening-for-violence-against-older-persons-a-training-package/

Ilmaiselle nettikurssille kirjaudutaan ja luodaan käyttäjätunnus. Nettikurssin osioita voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssin osioissa on harjoituksia ja mm. suomenkielisiä lähdeviitteitä. Kaikki nettikurssin neljä osiota suositellaan suoritettavaksi, jotta ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ja systemaattisesta kysymisestä muodostuisi kokonaiskuva. Osiot 1 ja 4 tutustuttavat aiheen perusasioihin ja ovat suositeltavia erityisesti alan opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Osiot 2 ja 3 syventävät aihetta ja paneutuvat erityisesti Suomen lainsäädäntöön ja eettisiin kysymyksiin. Kurssi on suoritettavissa englanniksi, suomeksi, puolaksi, italiaksi, kreikaksi ja portugaliksi:

Project save

Osioista 2 ja 3 on saatavilla myös koulutusdiat suomeksi:

Koulutusdiat. Sirkka Perttu 2022, Helsinki.

Lähdeluettelo

Ikääntyneiden kokemukset lähisuhdeväkivallasta kysymisestä -kyselyn tuloksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan kysymisestä

YK:n kansainvälinen ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastainen päivä 15.6

YK:n kansainvälisenä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisena päivänä muistutamme, että ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen on ensimmäinen askel avun tarjoamiselle.

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu on sosiaalinen ongelma, joka vaikuttaa valtavasti ikääntyneiden terveyteen ja ihmisoikeuksiin ympäri maailmaa, ja ilmiö, joka ansaitsee koko kansainvälisen yhteisön huomion.

Tutkimusten mukaan ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta on laajalle levinnyt ilmiö, mutta myös suurelta osin aliraportoitu. Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta auttaa tunnistamaan väkivaltatapaukset varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan tarvittaessa tukea, mutta seulontatyökalujen käyttö on edelleen harvinaista Euroopassa.

Erasmus+ -rahoitteinen Save -hanke kokoaa yhteen organisaatioita Puolasta, Italiasta, Suomesta, Portugalista ja Kyprokselta edistämään seulontakäytäntöjä ja väkivaltatilanteiden varhaista tunnistamista.

Save-hankkeen yhteistyökumppanit toimivat yhdessä estääkseen ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa kattavalla seulontaohjelmalla erilaisissa terveys- ja sosiaalihuollon ympäristöissä. Kutsumme kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset mukaan hankkeen tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin kehittämään uutta tietoa ja taitoja ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

#WEAAD2022 #kätketytäänet #RightsDoNotGetOld #elderabuse #saveeuproject

Naisten Linja auttanut naisia jo 20 vuotta – “Ikääntyneet ovat väliinputoajia”

Osuuskunta VoiVassa ja SAVE – hankkeessa työskentelevää Sirkka Perttua haastateltiin Ylen aamussa 18.5.2022 ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta. Naisten Linjan tukipuhelin aloitti maksuttoman tukipuhelimen väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille 20 vuotta sitten. Sirkka Perttu oli muiden verkoston aktiivien kanssa perustamassa linjaa. Haastattelu liittyi Naisten Linjan 20-vuotiseen työhön. Haastattelu on katsottavissa Ylen Areenassa seuraavassa linkissä: Naisten Linja auttanut naisia jo 20 vuotta – “Ikääntyneet ovat väliinputoajia” | Yle Areena

Ajankohtaista SAVE -hankkeesta

SAVE – hankkeeseen osallistuvissa toiminnoissa on tapahtunut muutoksia johtuen covid-19- sekä lakko- ja työvoimapuutteen kysymyksistä terveydenhuollon alueella, erityisesti sairaaloissa. EASI – lomake (Elder Abuse Suspicion Index © (EASI) | Department of Family Medicine – McGill University) on haastattelulomake. Tilanteen vuoksi päätimme käyttää haastattelujen sijasta kyselyä. EASIsta on tehty kyselyyn tarkoitettu versio, johon ikääntyneet voivat vastata itse. Lomake on EASI-sa (The Elder Abuse Suspicion Index – self administered © (EASI-sa). Kanadassa on tehty tutkimus käyttäen EASI-sa -kyselylomaketta (Yaffe MJ, Weiss D, Lithwick M. Seniors’ Self-Administration of the Elder Abuse Suspicion Index (EASI): A Feasibility Study. J Elder Abuse Negl. 2012 ; 24(4) 277-292). Ikääntyneet vastaajat kokivat kyselyn positiivisesti ja hyväksyttäväksi tavaksi kysyä lähisuhdeväkivallasta.

Sipoon Palvelutalosäätiö sr tekee EASI-sa kyselyn viikolla 22 (30.5. – 14.6.2022) palvelutalojensa 65 vuotta täyttäneille asukkaille. Kyselyssä tiedustellaan heidän lähisuhdeväkivallan kokemuksistaan viimeisen vuoden aikana, miten tärkeää on kysyä siitä ja miten he kokivat tämän kyselyn. Aikaisemmin toukokuussa 2022 ryhmä omaishoitajia vastasi kyselyyn Helsingissä.

Syyskuussa 2022 on tarkoitus pitää Sipoossa palvelutalojen henkilöstölle aiheesta koulutus ja kertoa kyselyn tuloksista. Koulutuksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Sipoossa järjestetään myös Sipoon Palvelutalosäätiö sr:n asukkaille tilaisuus, jossa kerrotaan lähisuhdeväkivallasta, palveluista ja kyselyn tuloksista.

Myös Helsingissä suunnitellaan koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus keskittyy ikääntyneiden lähisuhdeväkivallasta kysymiseen, sen menetelmistä ja apuvälineistä.

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan kirjallisuuskatsaus saatavilla nyt myös suomeksi

SAVE – hankkeessa Minhon yliopisto Portugalissa teki systemaattisen tiedonkeruututkimuksen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan nykytilanteesta. Julkaisu on nyt saatavilla englannin kielen lisäksi myös suomeksi.

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on vastata seuraaviin kysymyksiin:

1) mitä perusteita voidaan käyttää seulontaprosessin puolesta tai sitä vastaan?

2) mitkä ammattilaiset suorittavat seulontaa, missä yhteyksissä ja miten ammattilaiset ja ikääntyneet kokevat seulonnan?

3) mitä seulontavälineitä käytetään, missä maissa ja mitkä ovat niiden psykometriset ominaisuudet?

Voit ladata suomenkielisen kirjallisuuskatsauksen tästä.

Englanninkielinen tutkimusraportti ja abstrakti löytyy osoitteesta: https://www.projectsave.eu/documents/

Lisää tietoa SAVE – hankkeesta on saatavilla osoitteessa: https://www.projectsave.eu/

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan kirjallisuuskatsaus joulukuussa 2021

Alla oleva teksti suomennettu SAVE-hankkeen englanninkielisestä lehdistötiedotteesta, jonka voit ladata tästä.

SAVE – hankkeessa Minhon yliopisto Portugalissa teki systemaattisen tiedonkeruututkimuksen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan nykytilanteesta. Julkaisu on nyt saatavilla englanniksi.

Kirjallisuuskatsaus esittelee erilaisia seulontavälineitä ja niiden käyttöä. Seulontavälineiden käyttäminen tukee ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä ja ne toimivat myös pohjana ikääntyneen tilanteen tarkemmalle arvioinnille. Käytössä on ominaisuuksiltaan erilaisia seulontavälineitä, joiden käytön hyvistä ja huonoista puolista on esitetty erilaisia perusteluja. Sekä ammattilaiset että ikääntyneet itse saattavat kokea erilaisia esteitä seulonnassa.

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 37 seulontavälinettä, joista vain kahdeksaa oli testattu tutkimuksissa. Kirjallisuuskatsauksessa valikoitui joitakin vakiintuneita arviointivälineitä (HS-EAST, VASS ja EASI©), jotka ovat käytettävissä käytännön ympäristössä. SAVE – hankkeen tavoitteena on nyt kouluttaa useiden alojen ammattilaisia käyttämään ja tulkitsemaan näitä työkaluja.

Kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksinä tutkijat esittävät, että ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus nostaa esiin useita perusteluja sekä seulonnan puolesta että sitä vastaan. Ymmärretään, että seulonta on tärkeä väline väkivaltaepäilyn herättämisessä. Kuitenkin tehokkaiden ja käytännöllisten välineiden puute ja vähäinen tieto seulonnan mahdollisista kielteisistä seurauksista ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon seulontaohjelmien täytäntöönpanossa.

Edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi ja ammattilaisten auttamiseksi tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tarvitaan lisää tutkimusta. On syytä huomata, että seulontavälineiden käytön mahdollisten myönteisten vaikutusten lisäksi ne ovat erityisen hyödyllisiä koulutettaessa työssään ikääntyneitä kohtaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Näin ollen näiden ammattilaisten kouluttaminen hyviin seulontakäytäntöihin on olennaisen tärkeää, jotta seulontaa voidaan toteuttaa. Sen avulla voidaan myös lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ja edistää laajempaa näkemystä väkivaltaa aiheuttavista olosuhteista ja muista tekijöistä.

Suomeksi, puolaksi, kreikaksi portugaliksi ja italiaksi julkaisu on saatavilla tammikuussa 2022.

Voit ladata englanninkielisen tutkimusraportin ja abstraktin osoitteesta: https://www.projectsave.eu/documents/

Lisää tietoa SAVE – hankkeesta on saatavilla osoitteessa: https://www.projectsave.eu/

SAVE -hankkeen keskustelutilaisuus 23.9.2021

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa – keskustelutilaisuus pidettiin torstaina 23.9.2021 Malmin sairaalassa

SAVE -hankkeessa valmistellaan ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulontaa/systemaattista kysymistä Malmin sairaalan päivystyspalveluissa kevään 2022 aikana. Seulonnassa käytetään Kanadassa kehitettyä EASI -kyselylomaketta (Elder Abuse Suspicion Index © – EASI. https://www.mcgill.ca/familymed/research/projects/elder). Seulonnan tarkoitus on löytää ikääntyneet potilaat, jotka tarvitsevat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vuoksi tukea ja turvaa.

Seulonta perustuu kansanterveyden edistämisen näyttöön perustuviin kriteereihin (WHO 1968). Seulonnalla tarkoitetaan väkivalta-alalla ”Perhe- ja lähisuhdeväkivallan nykyisten haittojen tai haittariskin arviointia terveydenhuollossa henkilöillä, joilla ei ole merkkejä väkivallasta”. Perusasia on herättää tarvittaessa ammattilaisen epäilys lähisuhdeväkivallasta. Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että lähisuhdeväkivallan kohteena olevilla ikääntyneillä muita korkeampi riski ennenaikaiseen kuolemaan, huonokuntoisuuteen ja vammoihin sekä joutua sairaala- tai muuhun laitoshoitoon. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokevat käyttävät muita useammin sairaaloiden päivystyspalveluja.

Keskustelutilaisuuden tavoite oli keskustella seulontaprosessista ja hoitopolusta sekä antaa ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnasta laajempi kuva osallistujille. Tilaisuuteen osallistui 15 alan ammattilaista Malmin sairaalan päivystyspalveluista, järjestöistä ja kansallisista organisaatioista. Palaute tilaisuudesta oli hyvin myönteistä ja se koettiin hyödyllisenä.

ThM Sirkka Perttu VoiVa osuuskunnasta esitteli SAVE -hanketta, seulontaprosessia ja sen toteuttamista Malmin sairaalan päivystyspalveluissa. (Avaa esitys tästä).

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Sanna Ahola kertoi keskeisistä ihmisoikeussopimuksista ja miten ne liittyvät ikääntyneisiin ja ikääntyneiden kohtaamaan väkivaltaan. Osa sopimuksista on soveltamisalaltaan yleisiä koskien kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä. On kuitenkin ryhmiä ja asioita, jotka tarvitsevat erityistä huomiota. Näitä ovat mm. naisten kohtaama syrjintä ja väkivalta, rotusyrjintä sekä vammaisten henkilöiden oikeudet. Ikää syrjinnän perusteena ei mainita kaikissa sopimuksissa, mutta se kielletään syrjintäperusteena esimerkiksi Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja Istanbulin sopimuksessa. YK:n yleiskokous perusti 2010 työryhmän (Open Ended Working Group on Aging), jonka tehtävänä on pohtia ehdotuksia mahdolliseksi kansainväliseksi sopimukseksi ikääntyneiden oikeuksien toteuttamiseksi. Työ jatkuu edelleen. (Avaa esitys tästä).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija, PsT, dosentti Minna-Liisa Luoma käsitteli esityksessään mm. ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyyttä THL:n väestötutkimuksissa (FinSote 2018, 2020), ikääntyneiden palvelutarpeen kartoituksissa (RAI -aineisto) ja huoli-ilmoitusten tilastoinnissa. 75+ -vuotiaista naisista keskimäärin 2,4% ja miehistä 1,5 % oli kokenut lähisuhdeväkivaltaa 12 viime kuukauden aikana. Kaltoinkohteluepäilyjen esiintyvyys RAI aineistossa oli 6 prosentilla kotihoidon asiakkaista. Kaltoinkohtelua tilastoidaan vähän keskimäärin kaikista huoli-ilmoituksista ja alueelliset erot tilastoinnissa ovat suuret. THL on aloittanut tutkimuksen vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyydestä ja palvelujen saatavuudesta. (Avaa esitys tästä).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October käsitteli perhe- ja lähisuhdeväkivallan esiintyvyyttä aikuisväestössä (Tilastokeskus 2021), keskeisen lainsäädännön kehitystä 2010-luvulla, koordinaatiorakenteiden nykytilaa, lähisuhdeväkivallan tunnistamista terveydenhuollossa ja THL:n kehittämän lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöä. Tilastokeskuksen mukaan aikuisista uhreista 75,2 prosenttia oli naisia ja kaikista epäillyistä 78,1 prosenttia oli miehiä. Avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa esiintyi 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta peruspalveluissa ja lähisuhdeväkivallan takia palveluihin hakeutuvien asiakkaiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa tilastoinnin puutteen vuoksi. (Avaa esitys tästä).

SAVE -hankkeen keskustelutilaisuus torstaina 23.9.2021

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Keskustelutilaisuus torstaina 23.9.2021 klo 13.30 – 15 Malmin sairaalassa

Malmin sairaalassa Helsingissä järjestetään SAVE -hankkeen tilaisuus, jossa keskustellaan ikääntyviin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulonnasta/systemaattisesta kysymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käyttäen erilaisia kyselylomakkeita.

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta on perusteltua ongelman yleisyyden vuoksi ja sen vakavien ja kuolemaan johtavien seurausten vuoksi. Seulonta parantaa ikääntyneiden turvallisuutta, hyvinvointia ja edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Tarvittaessa se auttaa myös toteuttamaan lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta. Toisaalta seulonta on aikaa vievä prosessi ja ongelma on monimutkainen. Ammattilaisilla ei aina ole aikaa, sopivia olosuhteita tai taitoja suorittaa seulontaa käyttäen laaja-alaisia seulontavälineitä tunnistamisen optimoimiseksi.

Hankkeessa portugalilainen kumppani, Minhon yliopisto, on tehnyt alan tutkimukseen perustuvan kirjallisuuskatsauksen ja päätynyt suosittelemaan hankkeessa pilotoitavaksi EASI (Elder Abuse Suspicion Index)-,  H-S/EAST (Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test) – tai VASS (Vulnerability to Abuse Screening Scale) – instrumentteja, jotka on testattu erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta. Tätä kyselylomaketta sovelletaan myös SAVE -hankkeessa Malmin päivystyspalveluissa.

Tilaisuudessa keskustellaan erilaisista seulontavälineistä ja arvioidaan niiden käyttöä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kehittänyt lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen, jonka käytöstä on myös tarkoitus keskustella.

Tilaisuus on pienimuotoinen noudattaen turvallisuusrajoituksia. Siihen voidaan ottaa 10 – 12 henkilöä ilmoittautumisen perusteella. Osallistujat ovat Malmin päivystyspalveluiden henkilökuntaa ja johtoa. Tarvittaessa tilaisuus toteutetaan netin välityksellä, jos sitä ei voi pitää fyysisesti samassa tilassa.

Lataa kutsu pdf:nä tästä.

Lisätietoa hankkeesta:

SAVE – Screening for Abuse Victims among Elderly | Osuuskunta VoiVa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Sirkka Perttu, slperttu(at)gmail.com

Kätketyt äänet -kampanjapäivä 15.6

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanke haluaa nostaa näkyviin ikääntyneisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa Kätketyt äänet -kampanjapäivänä 15.6.2021. Lähisuhdeväkivalta tekee ikäihmiset näkymättömiksi ja kätkee heidän äänensä yhteiskunnassamme. Se uhkaa heidän hyvinvointiaan ja terveyttään sekä loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan. SAVE -hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toimivat yhdessä tuodakseen esiin ikääntyneiden äänet ja kokemukset.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta https://www.projectsave.eu

Lataa hankkeen tiedote Kätketyt äänet -kampanjapäivästä: Kätketyt äänet 15.6.2021_FIN

WEAAD2021 #RightsDoNotGetOld