Keitä me olemme?

Sirkka Perttu on koulutukseltaan mielenterveystyöhön erikoistunut sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri. Hän on työskennellyt vuosia erilaisissa terveydenhuollon palveluissa, sairaanhoidon opettajana sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kouluttajana, erityisesti naisiin ja ikääntyviin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn alueella. Hän on kirjoittanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille oppaita naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja tehnyt alan tutkimustyötä. Sirkka kehitti tutkimushankkeessa ensimmäisen Suomessa käyttöön tulleen äitiys- ja lastenneuvoloille tarkoitetun parisuhdeväkivallan seulontalomakkeen, johon liittyvän raportin julkaisi sosiaali- ja terveysministeriö (2004). Hän oli mukana kehittämässä pahoinpidellyn potilaan tutkimus- ja hoitomallia ja –lomakkeistoa (PAKE) Malmin sairaalan (Helsinki) kanssa yhteistyössä. Malli ja lomakkeisto on käytössä useiden sairaaloiden päivystyksissä Suomessa. Sirkka työskenteli EU –hankkeista vastaavana projektipäällikkönä vuosia kouluttaen sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä ja opettajia naisiin ja ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä useissa Euroopan maissa. Hän on myös toiminut United Nations Population Fund (UNFPA) – järjestössä kouluttaen Kosovossa perhelääkäreitä.

Päivi Helakallio-Rannalla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto Laurean Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen -koulutusohjelmasta. Hän on koulutukseltaan lisäksi sosionomi sekä mielenterveyshoitaja ja opiskellut myös väkivaltatyötä ja sosiaalipsykologiaa. Hän omaa pitkän kokemuksen kriisi-, mielenterveys-, väkivalta- ja vanhustyöstä. Tällä hetkellä Päivi työskentelee vanhempana suunnittelijana Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä vastuunaan asiakastyön ja vertaistuen kehittäminen. Hän kehitti vertaistukiryhmän mallin, joka voitti Talentian (sosiaalialan korkeastikoulutettujen ammattijärjestö) Hyvä Käytäntö -kilpailun vuonna 2014. Päivi on julkaissut myös artikkeleita suomalaisissa ammattilehdissä vanhuksiin kohdistuvasta väkivallasta.

Henriikka Laurolalla on maisterintutkinnot kehitystutkimuksesta Utrechtin yliopistosta ja sukupuolentutkimuksesta Lontoon Birkbeck -yliopistosta sekä kanditutkinto sosiaalipolitiikasta Helsingin yliopistosta. Poikkitieteellisesti orientoituneena yhteiskuntatieteilijänä hän erikoistui varhain opinnoissaan väkivallan, terveyden ja ikääntymisen aihealueisiin. Viimeisimmän gradunsa Henriikka teki HelpAge International -järjestölle Filippiineillä. Kolmen kuukauden kenttäjakson aikana hän arvioi kvanti- ja kvalitatiivisin menetelmin järjestön ikääntyneiden terveyttä ja elämänlaatua mittaavan M&E -työkalun soveltuvuutta ja luotettavuutta paikallisessa kontekstissa. Henriikka työskenteli vuosia Turvallisuuden vanhuuden puolesta -Suvanto ry:lle hankekoordinaattorina sekä asiantuntijana/konsulttina ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisissa kansallisissa ja EU-rahoitteisissa hankkeissa. VoiVaan tekemänsä hankehallintotyön lisäksi hän on toiminut tutkijana ja nuorten tutkijoiden verkoston varapuheenjohtajana terveys- ja sosiaalipalvelujen integroinnin parissa toimivalle International Foundation for Integrated Care (IFIC) -säätiölle. Tällä hetkellä Henriikka työskentelee Maria Akatemiassa, jossa kehittää tukipalveluja ja tekee käytännön asiakastyötä ikääntyneiden omaishoitajanaisten kanssa.