Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan kirjallisuuskatsaus saatavilla nyt myös suomeksi

SAVE – hankkeessa Minhon yliopisto Portugalissa teki systemaattisen tiedonkeruututkimuksen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan nykytilanteesta. Julkaisu on nyt saatavilla englannin kielen lisäksi myös suomeksi.

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on vastata seuraaviin kysymyksiin:

1) mitä perusteita voidaan käyttää seulontaprosessin puolesta tai sitä vastaan?

2) mitkä ammattilaiset suorittavat seulontaa, missä yhteyksissä ja miten ammattilaiset ja ikääntyneet kokevat seulonnan?

3) mitä seulontavälineitä käytetään, missä maissa ja mitkä ovat niiden psykometriset ominaisuudet?

Voit ladata suomenkielisen kirjallisuuskatsauksen tästä.

Englanninkielinen tutkimusraportti ja abstrakti löytyy osoitteesta: https://www.projectsave.eu/documents/

Lisää tietoa SAVE – hankkeesta on saatavilla osoitteessa: https://www.projectsave.eu/

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan kirjallisuuskatsaus joulukuussa 2021

Alla oleva teksti suomennettu SAVE-hankkeen englanninkielisestä lehdistötiedotteesta, jonka voit ladata tästä.

SAVE – hankkeessa Minhon yliopisto Portugalissa teki systemaattisen tiedonkeruututkimuksen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan nykytilanteesta. Julkaisu on nyt saatavilla englanniksi.

Kirjallisuuskatsaus esittelee erilaisia seulontavälineitä ja niiden käyttöä. Seulontavälineiden käyttäminen tukee ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä ja ne toimivat myös pohjana ikääntyneen tilanteen tarkemmalle arvioinnille. Käytössä on ominaisuuksiltaan erilaisia seulontavälineitä, joiden käytön hyvistä ja huonoista puolista on esitetty erilaisia perusteluja. Sekä ammattilaiset että ikääntyneet itse saattavat kokea erilaisia esteitä seulonnassa.

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 37 seulontavälinettä, joista vain kahdeksaa oli testattu tutkimuksissa. Kirjallisuuskatsauksessa valikoitui joitakin vakiintuneita arviointivälineitä (HS-EAST, VASS ja EASI©), jotka ovat käytettävissä käytännön ympäristössä. SAVE – hankkeen tavoitteena on nyt kouluttaa useiden alojen ammattilaisia käyttämään ja tulkitsemaan näitä työkaluja.

Kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksinä tutkijat esittävät, että ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus nostaa esiin useita perusteluja sekä seulonnan puolesta että sitä vastaan. Ymmärretään, että seulonta on tärkeä väline väkivaltaepäilyn herättämisessä. Kuitenkin tehokkaiden ja käytännöllisten välineiden puute ja vähäinen tieto seulonnan mahdollisista kielteisistä seurauksista ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon seulontaohjelmien täytäntöönpanossa.

Edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi ja ammattilaisten auttamiseksi tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tarvitaan lisää tutkimusta. On syytä huomata, että seulontavälineiden käytön mahdollisten myönteisten vaikutusten lisäksi ne ovat erityisen hyödyllisiä koulutettaessa työssään ikääntyneitä kohtaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Näin ollen näiden ammattilaisten kouluttaminen hyviin seulontakäytäntöihin on olennaisen tärkeää, jotta seulontaa voidaan toteuttaa. Sen avulla voidaan myös lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ja edistää laajempaa näkemystä väkivaltaa aiheuttavista olosuhteista ja muista tekijöistä.

Suomeksi, puolaksi, kreikaksi portugaliksi ja italiaksi julkaisu on saatavilla tammikuussa 2022.

Voit ladata englanninkielisen tutkimusraportin ja abstraktin osoitteesta: https://www.projectsave.eu/documents/

Lisää tietoa SAVE – hankkeesta on saatavilla osoitteessa: https://www.projectsave.eu/

SAVE -hankkeen keskustelutilaisuus 23.9.2021

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa – keskustelutilaisuus pidettiin torstaina 23.9.2021 Malmin sairaalassa

SAVE -hankkeessa valmistellaan ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulontaa/systemaattista kysymistä Malmin sairaalan päivystyspalveluissa kevään 2022 aikana. Seulonnassa käytetään Kanadassa kehitettyä EASI -kyselylomaketta (Elder Abuse Suspicion Index © – EASI. https://www.mcgill.ca/familymed/research/projects/elder). Seulonnan tarkoitus on löytää ikääntyneet potilaat, jotka tarvitsevat perhe- ja lähisuhdeväkivallan vuoksi tukea ja turvaa.

Seulonta perustuu kansanterveyden edistämisen näyttöön perustuviin kriteereihin (WHO 1968). Seulonnalla tarkoitetaan väkivalta-alalla ”Perhe- ja lähisuhdeväkivallan nykyisten haittojen tai haittariskin arviointia terveydenhuollossa henkilöillä, joilla ei ole merkkejä väkivallasta”. Perusasia on herättää tarvittaessa ammattilaisen epäilys lähisuhdeväkivallasta. Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että lähisuhdeväkivallan kohteena olevilla ikääntyneillä muita korkeampi riski ennenaikaiseen kuolemaan, huonokuntoisuuteen ja vammoihin sekä joutua sairaala- tai muuhun laitoshoitoon. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokevat käyttävät muita useammin sairaaloiden päivystyspalveluja.

Keskustelutilaisuuden tavoite oli keskustella seulontaprosessista ja hoitopolusta sekä antaa ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnasta laajempi kuva osallistujille. Tilaisuuteen osallistui 15 alan ammattilaista Malmin sairaalan päivystyspalveluista, järjestöistä ja kansallisista organisaatioista. Palaute tilaisuudesta oli hyvin myönteistä ja se koettiin hyödyllisenä.

ThM Sirkka Perttu VoiVa osuuskunnasta esitteli SAVE -hanketta, seulontaprosessia ja sen toteuttamista Malmin sairaalan päivystyspalveluissa. (Avaa esitys tästä).

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Sanna Ahola kertoi keskeisistä ihmisoikeussopimuksista ja miten ne liittyvät ikääntyneisiin ja ikääntyneiden kohtaamaan väkivaltaan. Osa sopimuksista on soveltamisalaltaan yleisiä koskien kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä. On kuitenkin ryhmiä ja asioita, jotka tarvitsevat erityistä huomiota. Näitä ovat mm. naisten kohtaama syrjintä ja väkivalta, rotusyrjintä sekä vammaisten henkilöiden oikeudet. Ikää syrjinnän perusteena ei mainita kaikissa sopimuksissa, mutta se kielletään syrjintäperusteena esimerkiksi Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja Istanbulin sopimuksessa. YK:n yleiskokous perusti 2010 työryhmän (Open Ended Working Group on Aging), jonka tehtävänä on pohtia ehdotuksia mahdolliseksi kansainväliseksi sopimukseksi ikääntyneiden oikeuksien toteuttamiseksi. Työ jatkuu edelleen. (Avaa esitys tästä).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija, PsT, dosentti Minna-Liisa Luoma käsitteli esityksessään mm. ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyyttä THL:n väestötutkimuksissa (FinSote 2018, 2020), ikääntyneiden palvelutarpeen kartoituksissa (RAI -aineisto) ja huoli-ilmoitusten tilastoinnissa. 75+ -vuotiaista naisista keskimäärin 2,4% ja miehistä 1,5 % oli kokenut lähisuhdeväkivaltaa 12 viime kuukauden aikana. Kaltoinkohteluepäilyjen esiintyvyys RAI aineistossa oli 6 prosentilla kotihoidon asiakkaista. Kaltoinkohtelua tilastoidaan vähän keskimäärin kaikista huoli-ilmoituksista ja alueelliset erot tilastoinnissa ovat suuret. THL on aloittanut tutkimuksen vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyydestä ja palvelujen saatavuudesta. (Avaa esitys tästä).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October käsitteli perhe- ja lähisuhdeväkivallan esiintyvyyttä aikuisväestössä (Tilastokeskus 2021), keskeisen lainsäädännön kehitystä 2010-luvulla, koordinaatiorakenteiden nykytilaa, lähisuhdeväkivallan tunnistamista terveydenhuollossa ja THL:n kehittämän lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöä. Tilastokeskuksen mukaan aikuisista uhreista 75,2 prosenttia oli naisia ja kaikista epäillyistä 78,1 prosenttia oli miehiä. Avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa esiintyi 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta peruspalveluissa ja lähisuhdeväkivallan takia palveluihin hakeutuvien asiakkaiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa tilastoinnin puutteen vuoksi. (Avaa esitys tästä).

SAVE -hankkeen keskustelutilaisuus torstaina 23.9.2021

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Keskustelutilaisuus torstaina 23.9.2021 klo 13.30 – 15 Malmin sairaalassa

Malmin sairaalassa Helsingissä järjestetään SAVE -hankkeen tilaisuus, jossa keskustellaan ikääntyviin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulonnasta/systemaattisesta kysymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käyttäen erilaisia kyselylomakkeita.

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta on perusteltua ongelman yleisyyden vuoksi ja sen vakavien ja kuolemaan johtavien seurausten vuoksi. Seulonta parantaa ikääntyneiden turvallisuutta, hyvinvointia ja edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Tarvittaessa se auttaa myös toteuttamaan lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta. Toisaalta seulonta on aikaa vievä prosessi ja ongelma on monimutkainen. Ammattilaisilla ei aina ole aikaa, sopivia olosuhteita tai taitoja suorittaa seulontaa käyttäen laaja-alaisia seulontavälineitä tunnistamisen optimoimiseksi.

Hankkeessa portugalilainen kumppani, Minhon yliopisto, on tehnyt alan tutkimukseen perustuvan kirjallisuuskatsauksen ja päätynyt suosittelemaan hankkeessa pilotoitavaksi EASI (Elder Abuse Suspicion Index)-,  H-S/EAST (Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test) – tai VASS (Vulnerability to Abuse Screening Scale) – instrumentteja, jotka on testattu erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta. Tätä kyselylomaketta sovelletaan myös SAVE -hankkeessa Malmin päivystyspalveluissa.

Tilaisuudessa keskustellaan erilaisista seulontavälineistä ja arvioidaan niiden käyttöä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kehittänyt lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen, jonka käytöstä on myös tarkoitus keskustella.

Tilaisuus on pienimuotoinen noudattaen turvallisuusrajoituksia. Siihen voidaan ottaa 10 – 12 henkilöä ilmoittautumisen perusteella. Osallistujat ovat Malmin päivystyspalveluiden henkilökuntaa ja johtoa. Tarvittaessa tilaisuus toteutetaan netin välityksellä, jos sitä ei voi pitää fyysisesti samassa tilassa.

Lataa kutsu pdf:nä tästä.

Lisätietoa hankkeesta:

SAVE – Screening for Abuse Victims among Elderly | Osuuskunta VoiVa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Sirkka Perttu, slperttu(at)gmail.com

Kätketyt äänet -kampanjapäivä 15.6

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanke haluaa nostaa näkyviin ikääntyneisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa Kätketyt äänet -kampanjapäivänä 15.6.2021. Lähisuhdeväkivalta tekee ikäihmiset näkymättömiksi ja kätkee heidän äänensä yhteiskunnassamme. Se uhkaa heidän hyvinvointiaan ja terveyttään sekä loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan. SAVE -hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toimivat yhdessä tuodakseen esiin ikääntyneiden äänet ja kokemukset.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta https://www.projectsave.eu

Lataa hankkeen tiedote Kätketyt äänet -kampanjapäivästä: Kätketyt äänet 15.6.2021_FIN

WEAAD2021 #RightsDoNotGetOld

SAVE -hankkeen 1. uutiskirje on julkaistu

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -hankkeessa julkaistussa ensimmäisessä uutiskirjeessä kerrotaan, mistä hankkeessa on kyse, mitä hanke tuottaa ja ketkä osallistuvat hankkeeseen. Kerromme myös hankkeen aloituskokouksesta. Voit ladata uutiskirjeen suomeksi tästä.

SAVE on eurooppalainen yhteistyöhanke, jonka tarkoitus on parantaa
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontavälineiden käytön omaksumista
työtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjoamalla ammattilaisille
koulutusta ja tukea niiden tehokkaasta soveltamisesta. Lue lisää hankkeesta tästä.

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Osk VoiVa aloitti vuoden 2021 alussa yhteistyön Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmassa eurooppalaisten ikääntyneille palveluja tarjoavien organisaatioiden kanssa. Suomessa VoiVa tekee yhteistyötä Malmin sairaalan (HUS) päivystyspalvelujen kanssa. Myös Helsingin kaupungin ammatti- ja aikuisopisto Stadi on yhteistyössä mukana.

Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta (Elder Abuse Suspicion Index © – EASI.).

Seulontavälineen käytöllä pyritään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja arvioimisessa ja ikääntyneiden asianmukaisiin palveluihin ohjaamisessa. SAVE -hanke pyrkii parantamaan erilaisten seulontaohjelmien käyttöä ikääntyneiden palveluissa kouluttamalla heitä käyttämään niitä. Suomessa keskitytään EASI -kyselylomakkeen käyttämiseen. Hanke kestää vuoden 2023 alkuun.

Hankkeen nettisivut: https://www.projectsave.eu/

Tiedustelut VoiVassa: Sirkka Perttu, slperttu(at)gmail.com tai info(at)voiva.fi

Kansainvälinen ikääntyneiden päivä 1.10

Tänään, kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä, pyydämme hallituksia ja päättäjiä puuttumaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Ikäihmiset kohtaavat fyysistä, psyykkistä, seksuaalista ja taloudellista kaltoinkohtelua sekä laiminlyöntiä. Väkivallan tekijä voi olla kumppani/puoliso, aikuinen lapsi, lapsenlapsi, muu sukulainen tai hoitoalan ammattilainen.

TISOVA -hanke on laatinut toimenpidesuositukset ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun kitkemiseksi. Pääset lukemaan ne tästä.

Lisätietoja TISOVA -hankkeesta: https://www.wave-network.org/tisova/

#TISOVA #AgeingEqual #elderabuse #endEA #endGBV #endDV #TISOVAProject

Two Moons -hankkeen uutiskirje hankkeen päättymisestä

Neljäs ja viimeinen Two Moons -hankekumppaneiden kehittämä koulutusmateriaalituotos on julkaistu ja vapaasti saatavilla. “Kuuntele tarinani – Ihmisoikeudet ja ikäihmiset Euroopassa”, koostuu äänitetyistä monologeista, joissa kerrotaan ikääntyneiden ihmisten ihmisoikeusloukkauksista (monologit ovat peräisin dokumentaarisesta teatterikäsikirjoituksesta ”Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa).

Monilla ikäihmisillä ei ole mahdollisuutta osallistua kasvokkain järjestettäviin koulutuksiin ja työpajoihin toimintarajoitteiden, vähäisten varojen tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi. Podcasteina ja radion välityksellä levitetyt äänitteet helpottavat työpajojen järjestämistä ja mahdollistavat itseopiskelun myös pienemmillä paikkakunnilla ja vähemmillä resursseilla. Äänitteitä voidaan käyttää myös koulutusmateriaaleina terveys- ja sosiaalialan, lakitieteen ja muiden alojen ammattilaisille ja opiskelijoille parantamaan heidän ymmärrystään tilanteista, joissa ikääntyneiden oikeuksia rikotaan. Äänitteet lisäävät ammattilaisten tietoisuutta siitä, minkälaisia haasteita ikäihmiset kohtaavat oikeuksiensa toteuttamisessa arjessaan.

Äänitteiden lisäksi olemme tuottaneet oppaan, joka tarjoaa esimerkkejä työpajoihin sopivista sisällöistä ja suosituksia äänitteiden hyödyntämiselle ryhmissä ja itseohjatuissa opiskeluympäristöissä. Äänitteet ja oppaan voi ladata englanniksi, italiaksi, suomeksi ja romaniaksi osoitteesta: https://twomoons.eu/outputs.

Lue koko uutiskirje tästä.

 

Two Moons -hanke saa päätöksensä lopputilaisuuksien myötä

Kaksivuotinen, Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu Two Moons -hanke päättyy syyskuun 2020 lopussa. Hankkeen multiplier -tapahtuma, dokumentaarinen Two Moons -teatteriesitys ja ohjattu keskustelu, järjestettiin Vantaalla Marjatta-Säätiön Havurastissa 4.9.2020 turvavälein isolle joukolle Havurastin ikääntyneitä kävijöitä ja työntekijöitä. Ikäihmisten ihmisoikeuksiin ja draamapohjaisiin menetelmiin keskittyvä hanke tuotti toimintakautensa aikana kaiken kaikkiaan neljä tuotosta, jotka esiteltiin tilaisuudessa VoiVan työntekijöiden Päivi Helakallion ja Henriikka Laurolan toimesta.

Tilaisuuden varsinainen kohokohta oli dokumentaarinen teatteriesitys sekä siihen liittyvä ohjattu keskustelu yleisön kanssa. Yleisöä puhututti erityisesti kokemansa ikäsyrjintä ja oikeuksiensa loukkaukset terveyspalveluissa. VoiVan työntekijät kävivät osallistujien kanssa läpi, miten ko. tilanteissa voisi asiattomasta kohtelusta valittaa ja kehen olla yhteyksissä tuen saamiseksi. Kaikki osallistujat saivat mukaansa hankkeessa tuotetun Minun oikeuteni, minun hyvinvointini -käsikirjan, jossa kerrotaan ikäihmisiltä kerättyjen tarinoiden kautta heidän ihmisoikeuksistaan sekä listataan hyödyllisiä tahoja, joihin ottaa yhteyttä vastaavissa tapauksissa Suomessa.

Hankkeen toinen päätöstilaisuus, seminaari ikäihmisten oikeuksista Euroopassa, järjestettiin Laurea ammattikorkeakoulussa joukolle kansainvälisiä sosiaalialan opiskelijoita. VoiVan työntekijät Sirkka Perttu, Päivi Helakallio ja Henriikka Laurola esittelivät tilaisuudessa hankkeen ja sen tuotokset sekä kertoivat johdatuksena ikäihmisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ilmiönä. Tilaisuudessa kuunneltiin hankkeessa tuotettuja monologiäänitteitä, jotka perustuvat ikäihmisten omiin kertomuksiin tilanteista, joissa heidän ihmisoikeuksiaan on rikottu. Äänitteiden avulla herätettiin keskustelua pienryhmissä ihmisoikeuksista ja siitä, kuinka ammattilaisina voimme tukea oikeuksien toteutumista ikäihmisten arjessa.

Palaute molemmista tapahtumista oli positiivista; osallistujat kokivat ymmärryksensä ihmisoikeuksista ikääntyneiden arjessa parantuneen. He kokivat saaneensa myös työkaluja omien ja asiakkaidensa oikeuksien tukemiseen tulevaisuudessa.

Kaikki hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit ovat vapaasti ladattavissa neljällä kielellä hankkeen nettisivuilla https://twomoons.eu/outputs/.

Lisätietoa hankkeesta suomeksi löytyy täältä: http://www.voiva.fi/kotisivu/hankkeet/two-moons/