SAFE – A safer life for older women

SAFE -hanke (2017-2019) saa rahoituksensa Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta. Yhteistyöhanke toteutetaan kuuden Suomesta, Romaniasta, Kreikasta, Italiasta sekä Portugalista tulevan organisaation kesken. Hankkeen aihealue on ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen.

Kohderyhmät:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja kouluttajat
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät vanhuspalveluissa

Hankkeen päätavoitteet:

  • edistää ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvän opetuksen ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä moniammatillisen työryhmätyöskentelyn kautta
  • tukea opettajien ja kouluttajien ammatillista kehittymistä ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan alueella sukupuoleen liittyvissä erityiskysymyksissä haastaen ikä- ja sukupuolisyrjinnän kansainvälisten ihmisoikeuksien näkökulmasta
  • parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kykyä tunnistaa, puuttua ja voimaannuttaa ikääntyneitä uhreja koti- ja laitoshoidossa
  • tukea sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, ammattilaisia ja heidän verkostojaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toimenpiteiden kehittämisessä

Hankkeessa työskentelevät vanhustenhuollon sosiaali- ja terveysalan opettajien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten moniammatilliset yhteistyöryhmät (Collaborative Learning Groups) Vantaalla ja Helsingissä. Opettajat voivat muodostaa oman työryhmän oppilaitokseensa kehittämään erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun opetusmetodeja yhdessä VoiVan asiantuntijoiden kanssa. Moniammatilliset työryhmät ovat sosiaali- ja terveysalan opettajien ja ikääntyneiden palveluissa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ryhmiä.

Lataa hankkeessa tuotettuja materiaaleja suomeksi:

Lisäinfoa hankkeesta löydät hankkeen nettisivuilta osoitteesta http://www.safeeuproject.eu/